• Sort by

 • 32.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi 3 Way – Cấu hình 1 bao gồm:
  1. Amply 4 kênh (kéo loa trước – sau)
  HELIX D FOUR: 4 channel amplifier with integrated, active crossover
  2. Loa cánh trước 2 way
  GERMAN MAESTRO CS 654010 – CONCEPT 2 way component (2 bên)
  3. Loa cánh sau (option):
  GERMAN MAESTRO CC 6508 – CONCEPT 2 way coaxial (2 bên)
  4. Sub gầm ghế:
  HELIX U 10A: Ultra-compact 10″ active subwoofer


 • 205.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi 3 Way – Cấu hình 10 bao gồm:
  1. Bộ xử lý tín hiệu âm thanh:
  HELIX – DSP PRO MK2: Digital High-Res 10-channel signal processor with 96 kHz/32 Bit signal path
  2. DIRECTOR: Display Remote Control
  3. HEC BT: Bluetooth input mode
  4. BRAX MATRIX: 3 way active (2 bên)
  5. Amply 4 kênh (kéo loa trước & sub) (2 bên):
  HELIX C-FOUR: 4-channel high-end amplifier with integrated, active crossover.
  6. Sub hơi 10″:
  GMATRIX ML 10: 10″/250mm High-End Subwoofer.


 • 36.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi 3 Way – Cấu hình 2 bao gồm:
  1. Amply 4 kênh (kéo loa trước – sau):
  HELIX M FOUR: Small footprint 4-channel amplifier with integrated active.
  2. Loa cánh trước 3 way (2 bên):
  HELIX P 63C 3 way components.
  3. Loa cánh sau (2 bên):
  HELIX S 6X 2 way coaxial
  4. Sub gầm ghế:
  HELIX U 10A: Ultra-compact 10″ active subwoofer


 • 40.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi 3 Way – Cấu hình 3 bao gồm:
  1. Amply 6 kênh (kéo loa trước – sau):
  HELIX M SIX: Small footprint 6-channel amplifier with integrated active crossover
  2. Loa cánh trước 3 way (2 bên):
  HELIX P 63C 3 way components.
  3. Loa cánh sau (2 bên):
  HELIX S 6X 2 way coaxial
  4. Sub hơi:
  HELIX K 10E: Compact vented subwoofer with 10″ chassis and a variable.


 • 52.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi 3 Way – Cấu hình 4 bao gồm:
  1. Amply 8 kênh tích hợp DSP (kéo loa trước – sau)
  HELIX V EIGHT DSP: 8-channel amplifier with integrated digital 10-channel signal digital
  2. Loa cánh trước 3 way (2 bên)
  HELIX P 63C 3 way components
  3. HELIX URC.3: Universal remote control for HELIX products
  4. Sub gầm ghế:
  HELIX U 10A: Ultra-compact 10″ active subwoofer


 • 59.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi 3 Way – Cấu hình 5 bao gồm:
  1. Amply 8 kênh tích hợp DSP (kéo loa cánh & sub)
  HELIX V EIGHT DSP: 8-channel amplifier with integrated digital 10-channel signal processor
  2. Loa cánh trước 3 way (2 bên)
  HELIX P 63C 3 way components
  3. HELIX URC.3: Universal remote control for HELIX products
  4. Amply 1 kênh (kéo loa sub)
  HELIX M ONE: Small footprint 1-channel subwoofer amplifier with integrated active crossover and 1 Ohm stability
  4. Sub hơi:
  HELIX K 10E: Compact vented subwoofer with 10″ chassis and a variable.


 • 64.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi 3 Way – Cấu hình 6 bao gồm:
  1. Amply 8 kênh tích hợp DSP (kéo loa cánh & sub)
  HELIX V EIGHT DSP: 8-channel amplifier with integrated digital 10-channel signal processor
  2. Loa cánh trước 3 way (2 bên)
  GERMAN MAESTRO ES 84.3 3 way active
  3. HELIX URC.3: Universal remote control for HELIX products
  4. Amply 1 kênh (kéo loa sub)
  HELIX M ONE: Small footprint 1-channel subwoofer amplifier with integrated active crossover and 1 Ohm stability
  4. Subwooferi:
  GERMAN MAESTRO 3 SUB-10: Technical Data.


 • 86.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi 3 Way – Cấu hình 7 bao gồm:
  1. Bộ xử lý tín hiệu âm thanh:
  HELIX – DSP.3: Digital 8-channel signal processor
  2. Amply 6 kênh (kéo loa trước):
  HELIX M SIX: Small footprint 6-channel amplifier with integrated active crossover
  3. HELIX URC.3: Universal remote control for HELIX products
  4. Bluetooth input module:
  HELIX-HEC BT – DSP.3
  5. Loa cánh trước (2 bên):
  HELIX C 63C: 3 way Active Hi-End
  6. Amply 1 kênh (kéo loa sub)
  HELIX M ONE: Small footprint 1-channel subwoofer amplifier with integrated active crossover and 1 Ohm stability
  7. Sub hơi:
  HELIX K 10E: Compact vented subwoofer with 10″ chassis and a variable.


 • 93.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi 3 Way – Cấu hình 8 bao gồm:
  1. Amply 8 kênh tích hợp DSP:
  HELIX – P SIX DSP: 8-channel amplifier with integrated digital 10-channel signal processor
  2. HELIX URC.3: Universal remote control for HELIX products
  3. Bluetooth input module:
  HELIX-HEC BT – DSP.3
  4. Loa cánh trước (2 bên):
  HELIX C 63C: 3 way Active Hi-End
  5. Amply 1 kênh (kéo loa sub)
  HELIX M ONE: Small footprint 1-channel subwoofer amplifier with integrated active crossover and 1 Ohm stability
  6. Sub hơi 10″:
  GERMAN MAESTRO: Special subwoofer 10″


 • 125.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi 3 Way – Cấu hình 9 bao gồm:
  1. Bộ xử lý tín hiệu âm thanh:
  HELIX – DSP.3: Digital 8-channel signal processor
  2. HELIX – DIRECTOR: Display Remote Control
  3. Bluetooth input module:
  HELIX-HEC BT – DSP.3
  4. GERMAN MAESTRO (2 bên)
  MS 64.3 – 3 way active
  5. Amply 4 kênh (kéo loa trước & sub) (2 bên):
  HELIX H 400X: 4-channel amplifier with integrated, active crossover
  6. Sub hơi 10″:
  GERMAN MAESTRO: Special subwoofer 10″


 • 13.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi – Cấu hình 1 bao gồm:
  1. Loa cánh trước (2 bên):
  HELIX F62C: 2 way components
  2. Loa cánh sau (2 bên):
  HELIX F6X: 2 way coaxial
  3. Sub gầm ghế:
  HELIX U 8A: Ultra-compact 8″ active subwoofer.


 • 58.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi – Cấu hình 10 bao gồm:
  1. Amply 4 kênh (kéo loa trước – sau):
  HELIX M FOUR: 4-channel amplifier with integrated active crossover
  2. Loa cánh trước (2 bên):
  GERMAN MAESTRO SV 6509: 2 way components
  3. Loa cánh sau (2 bên):
  GERMAN MAESTRO SV 6509: 2 way components
  4. Sub gầm ghế:
  HELIX U 10A: Ultra-Compact 10″ active subwoofer.


 • 16.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi – Cấu hình 2 bao gồm:
  1. Loa cánh trước (2 bên):
  GERMAN MAESTRO AS 6511: 2 way components
  2. Loa cánh sau (2 bên):
  GERMAN MAESTRO AC 6511: 2 coaxial
  3. Sub gầm ghế:
  HELIX U 8A: Ultra-compact 8″ active subwoofer.


 • 21.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi – Cấu hình 3 bao gồm:
  1. Amply 4 kênh (kéo loa trước – sau) (2 bên):
  HELIX D FOUR: 4-channel amplifier with integrated, active crossover
  2. Loa cánh trước (2 bên):
  GERMAN MAESTRO AS 6511: 2 way components
  3. Loa cánh sau (2 bên):
  GERMAN MAESTRO AC 6511: 2 coaxial
  4. Sub gầm ghế:
  HELIX U 8A: Ultra-compact 8″ active subwoofer.


 • 25.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi – Cấu hình 4 bao gồm:
  1. Amply 4 kênh (kéo loa trước – sau) (2 bên):
  HELIX D FOUR: 4-channel amplifier with integrated, active crossover
  2. Loa cánh trước (2 bên):
  GERMAN MAESTRO CS 6508 – CONCEPT: 2 way components
  3. Loa cánh sau (2 bên):
  GERMAN MAESTRO CC 6508: 2 way coaxial
  4. Sub gầm ghế:
  HELIX U 10A: Ultra-compact 10″ active subwoofer.


 • 29.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi – Cấu hình 5 bao gồm:
  1. Amply 4 kênh (kéo loa trước – sau) (2 bên):
  HELIX D FOUR: 4-channel amplifier with integrated, active crossover
  2. Loa cánh trước (2 bên):
  HELIX S 62C: 2 way components
  3. Loa cánh sau (2 bên):
  HELIX S 6X: 2 way coaxial
  4. Sub gầm ghế:
  HELIX U 10A: Ultra-compact 10″ active subwoofer.


 • 31.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi – Cấu hình 6 bao gồm:
  1. Amply 4 kênh (kéo loa trước – sau) (2 bên):
  HELIX D FOUR: 4-channel amplifier with integrated, active crossover
  2. Amply 1 kênh (kéo loa sub):
  HELIX D ONE: 1-channel subwoofer amplifier with integrated active crossover
  3. Loa cánh trước (2 bên):
  GERMAN MAESTRO CS 6508 – CONCEPT: 2 way components.
  4. Loa cánh sau (2 bên):
  GERMAN MAESTRO CC 6508 – CONCEPT: 2 way coaxial
  5. Sub hơi:
  HELIX K 10E: Compact vented subwoofer with 10″ chassis and a variable


 • 36.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi – Cấu hình 7 bao gồm:
  1. Amply 4 kênh (kéo loa trước – sau) (2 bên):
  HELIX M FOUR: 4-channel amplifier with integrated, active crossover
  2. Loa cánh trước (2 bên):
  GERMAN MAESTRO EV 6508: 2 way components.
  3. Loa cánh sau (2 bên):
  GERMAN MAESTRO EV 6508: 2 way components.
  4. Sub gầm ghế:
  HELIX U 10A: Compact vented subwoofer.


 • 40.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi – Cấu hình 8 bao gồm:
  1. Amply 6 kênh (kéo loa trước – sau – sub hơi):
  HELIX M SIX: Small footprint 4-channel amplifier with integrated active crossover
  2. Loa cánh trước (2 bên):
  GERMAN MAESTRO EV 6508: 2 way components.
  3. Loa cánh sau (2 bên):
  GERMAN MAESTRO EV 6508: 2 way components.
  4. Sub gầm ghế:
  HELIX K 10E: Compact vented subwoofer with 10″ chassis and a variable.


 • 40.000.000 VNĐ

  Độ âm thanh Xe hơi – Cấu hình 9 bao gồm:
  1. Amply 4 kênh (kéo loa trước – sau):
  HELIX M FOUR: 4-channel amplifier with integrated active crossover
  2. Loa cánh trước (2 bên):
  HELIX S 62C: 2 way components
  3. Loa cánh sau (2 bên):
  HELIX S 62C: 2 way components
  4. Sub gầm ghế:
  HELIX U 10A: Ultra-Compact 10″ active subwoofer.

GIÁ
Price:
Reset
THƯƠNG HIỆU
AOZOOM
BOSCH
BRAVIGO
BREMBO
DENSO
DR ARTEX
ELLI SAFE
ELLI SEN
MENU

My Cart

Close
Viewed

Recently Viewed

Close

Quickview

Close

Categories